ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมบําบัด Sensory Integration :SI ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมบําบัด Sensory Integration :SI ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบําบัด Sensory...

[ 18-07-2561 ] Hits:1049

Thai School Lunch เน้นย้ำ อาหารครบ 5 หมู่ เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Thai School Lunch เน้นย้ำ อาหารครบ 5 หมู่ เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการบริหารจัด…

   ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ดำ...

[ 18-07-2561 ] Hits:1526

จัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  (Independent Living Skills)

จัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็…

    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล จัดการศึกษาโด...

[ 10-07-2561 ] Hits:1117

"อาชาบำบัด" เพื่อพัฒนาการของเด็กพิเศษ

"อาชาบำบัด" เพื่อพัฒนาการของเด็กพิเศษ

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สโมสรขี่ม้า อุบล โพนี่...

[ 04-07-2561 ] Hits:1523

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่ว...

[ 04-07-2561 ] Hits:879

ศกศ.10 อุบลฯ สร้างภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง อสม.และเยาวชนจิตอาสา

ศกศ.10 อุบลฯ สร้างภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง อสม.และเยาวชนจิตอาสา

    วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบ...

[ 29-06-2561 ] Hits:1128

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

 
 
สาระน่ารู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นจนไม่สามารถรับการศึ...

[ 12-01-2559 ] Hits:120

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อ...

[ 12-01-2559 ] Hits:125

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าคนปกติทั่วไป...

[ 12-01-2559 ] Hits:138

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติ บกพร่องหรื...

[ 12-01-2559 ] Hits:128

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

     บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางการรับรู้หรือทางการ...

[ 12-01-2559 ] Hits:110

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องการออก...

[ 12-01-2559 ] Hits:105

สารสนเทศเครือข่าย