สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ
Share
ผู้บริหารสถานศึกษา
     
 
 
 
นายไพรัช ศรีพลัง
 
 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 
     
 
นายมนัส สุขนา
 
นางธณัฐชนก ฉิมพลี 
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
     
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
-รอข้อมูล-
 
-รอข้อมูล- 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร
     
 
-รอข้อมูล-
 
-รอข้อมูล- 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ