สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ

ประกาศ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ฉบับปรับปรุง)

Share

 

ประกาศ  ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง)

 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน ศูนย์ฯจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<