สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ

สถานศึกษา สังกัด สศศ.กลุ่ม4 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Share

     วันที่ 9 มิถุนายน 2561 สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม4 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การขยายผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communite) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย ณ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี