สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ

Thai School Lunch เน้นย้ำ อาหารครบ 5 หมู่ เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Share

   ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai School lunch ในการจัดเมนูอาหาร โดย ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้หน่วยบริการทุกอำเภอจัดโปรแกรมThai School lunch และติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน ในด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพอาหารเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรคส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดี สามารถเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกันนี้ได้มอบให้ นักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัดติดตามการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมความพร้อมและนิเทศการปฏิบัติงานสอนของครูประจำหน่วยบริการศรีเมืองใหม่ พร้อมทั้งให้คำชี้แนะเเนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทั้งภายในและที่บ้าน "